«Μαύρη λίστα» συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας δημιουργείται με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η Αρχή με απόφασή της (υπ’ αριθμόν 28/2017) έδωσε άδεια σε εταιρεία προκειμένου να δημιουργήσει μητρώο δεδομένων αφερέγγυων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, τύπου «Τειρεσία». Στην απόφαση της Αρχής επισημαίνεται πως πρόκειται για σύστημα ανταλλαγής πληροφόρησης, το οποίο έχει ως σκοπό την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας για την εξυγίανση των συναλλαγών και την αποφυγή περαιτέρω ζημίας.

Τα δεδομένα που θα τηρούνται στη «μαύρη λίστα» θα είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ ή ΑΔΤ για ημεδαπό συνδρομητή, ΑΦΜ ή αριθμός διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου και χώρα έκδοσης για αλλοδαπό συνδρομητή. Οι πολίτες, συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, θα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, «α» ή «β».

Οι κατηγορίες αυτές, όπως αναφέρει η εφημερίδα "Ελευθερία του Τύπου" θα περιλαμβάνουν δεδομένα ενεργών συνδρομητών που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 200 ευρώ για διάστημα άνω των 90 ημερών και δεδομένα όσων εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή και έχουν αποσυνδεθεί γι’ αυτό από το δίκτυο ή έχουν μεταφερθεί σε άλλο μέσω της διαδικασίας φορητότητας αριθμού με μονομερή καταγγελία της σύμβασης χωρίς να πληρώσουν κανέναν λογαριασμό.