Την Πέμπτη 03 Αυγούστου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 5.079.526 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Intrakat στο ΧΑ με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 5.079.526 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του ΧΑ και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Intrakat κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση της από 26.06.2017 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε:

-Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 1,36 ευρώ, ανά μετοχή σε 6,80 ευρώ, ανά μετοχή, και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 25.397.633 σε 5.079.526, λόγω συνένωσης, σε αναλογία πέντε παλαιές κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της εταιρείας προς μία νέα κοινή ονομαστική, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχή (reverse split 5:1) καθώς επίσης τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 4,08 ευρώ (το οποίο θα επιστραφεί στους μετόχους), προς το σκοπό έκδοσης ακέραιου αριθμού μετοχών, και

-Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 33.016.919 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της εταιρείας από 6,80 ευρώ ανά μετοχή σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 1.523.857,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.079.526 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της εταιρείας, η Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 25.397.633 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.

Από την επομένη εργάσιμη, Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017.