Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 792/20.7.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στην εταιρία «VIE FINANCE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.», για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και συγκεκριμένα των υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και των παρεπόμενων υπηρεσιών φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων και παροχής υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Tην έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «GIVENRISE INVESTMENTS LIMITED» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με το ν. 3461/2006.
  • Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν.3371/2005, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της εταιρίας.
  • Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του ν.3371/2005, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της εταιρίας.
  • Την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες της παρ. 1 περ (γ), (δ) και (στ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό διαχείριση χαρτοφυλακίων και αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων αντίστοιχα), λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της εταιρίας.
  • Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 55.000 σε πέντε αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της Εθνικής Τράπεζας  της Ελλάδος Α.Ε. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 15.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο CAXTON INTERNATIONAL LIMITED, πρόστιμο € 10.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο CHEYNE EQUITY FUND L.P., πρόστιμο € 10.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο GFM LEVANT MASTER FUND, πρόστιμο € 10.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο MAKALU MASTER FUND LIMITED και πρόστιμο € 10.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο MARIANA CAPITAL MARKETS LLP, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012 σε συνδυασμό με την περίπτωση 8 του προοιμίου για τις ανοικτές πωλήσεις.