Ζημιές, ύψους 5,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισε το 2016 η Alpha Αστικά Ακίνητα, λόγω της αναγνώρισης υψηλών προβλέψεων.

Σημειώνεται ότι το 2015, τα ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρείας είχαν διαμορφωθεί σε κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών παράλληλα, συρρικνώθηκε στα 12,9 εκατ. ευρώ έναντι 13,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.