Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας Κύπρου για το α' εξάμηνο 2016, ανήλθαν σε €56 εκατ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €6 εκατ., σε σύγκριση με κέρδος ύψους €50 εκατ. το α' τρίμηνο 2016.

Ανάλυση Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Συγκροτήματος και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €360 εκατ. και 3,59% αντίστοιχα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €175 εκατ. και ήταν μειωμένα κατά 5%, σε σύγκριση με €185 εκατ. το α' τρίμηνο 2016, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση στο σύνολο των δανείων κυρίως λόγω της αύξησης των αναδιαρθρώσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθε σε 3,55%, σε σύγκριση με 3,63% για το α' τρίμηνο 2016.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €122 εκατ., με τα επαναλαμβανόμενα έσοδα να αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €74 εκατ. και καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €25 εκατ.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €63 εκατ. (στα ίδια επίπεδα με το α' τρίμηνο 2016), με τα επαναλαμβανόμενα έσοδα να αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €38 εκατ. και καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €11 εκατ. Το υπόλοιπο μέρος των μη επιτοκιακών εσόδων (που αποτελείται από καθαρά κέρδη/(ζημιές) από διαπραγμάτευση συναλλάγματος, καθαρά κέρδη/(ζημιές) από άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα και διάθεση ακινήτων, και λοιπά έσοδα) για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθε σε καθαρό κέρδος ύψους €14 εκατ., σε σύγκριση με καθαρό κέρδος ύψους €9 εκατ. για το α' τρίμηνο 2016.

Τα συνολικά έσοδα για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €482 εκατ., σε σύγκριση με €535 εκατ. για το α' εξάμηνο 2015 (10% ετήσια μείωση). Τα συνολικά έσοδα για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €238 εκατ., σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα συνολικά έξοδα για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €202 εκατ., εκ των οποίων 58% αφορά κόστος προσωπικού (€117 εκατ.) και 42% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€85 εκατ.). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθε σε 42%. Τα συνολικά έξοδα για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €103 εκατ., σε σύγκριση με €99 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο (τριμηνιαία αύξηση 5%) με το κόστος προσωπικού να παραμένει σχετικά αμετάβλητο.

Η αύξηση στα άλλα λειτουργικά έξοδα οφείλεται κυρίως σε αυξημένα έξοδα μάρκετινγκ, συμβουλευτικά και επαγγελματικά έξοδα και σε αυξημένες προβλέψεις για νομικές υποθέσεις και διακανονισμούς κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου 2016.

Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2016, αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση της τάξης του 12% στα έξοδα προσωπικού. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθε στο 43%, σε σύγκριση με 40% το α' τρίμηνο 2016.

Η χρέωση προβλέψεων για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) μείον κέρδη/(ζημιές) από αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθαν σε €158 εκατ. Η χρέωση προβλέψεων για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) μείον κέρδη/(ζημιές) από αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε €96 εκατ., σε σύγκριση με €62 εκατ. το α' τρίμηνο 2016.

Η ετησιοποιημένη χρέωση προβλέψεων για το α' εξάμηνο 2016 ανήλθε σε 1,4%15 επί του συνόλου των δανείων σε σύγκριση με 1,1% για το α' τρίμηνο 2016. Στις 30 Ιουνίου 2016, οι συσσωρευμένες προβλέψεις, περιλαμβανομένης της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση16, ανήλθαν σε €4.875 εκατ.17 (σε σύγκριση με €5.076 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2016) και αντιπροσωπεύουν το 23,1% επί του συνόλου των δανείων (σε σύγκριση με 23,2% στις 31 Μαρτίου 2016).

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου John Patrick Hourican 

«Η θετική δυναμική συνεχίστηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Έχουμε μειώσει τα προβληματικά δάνεια για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο. Το πρώτο εξάμηνο του 2016, ολοκληρώσαμε αναδιαρθρώσεις ύψους €2,8 δις και μειώσαμε τα προβληματικά δάνεια κατά €2 δις ή 18%. Αναμένουμε περαιτέρω μείωση τα επόμενα τρίμηνα. Στην Τράπεζα αναλογούν τα δύο τρίτα της μείωσης των μη-εξυπηρετούμενων δανείων με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Κύπρο από τον Ιανουάριο του 2015.

Είμαστε ικανοποιημένοι με την αύξηση των καταθέσεών μας κατά €619 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο, που αποτελεί ένδειξη της αύξησης της εμπιστοσύνης των πελατών προς την Τράπεζα. Η χρηματοδότηση από τον ELA σήμερα ανέρχεται σε €1,5 δισ. και είναι μειωμένη κατά €2,3 δις από την αρχή του έτους. Στόχος μας είναι η πλήρης αποπληρωμή του ELA το συντομότερο δυνατό.

Καταγράψαμε ικανοποιητικά λειτουργικά κέρδη ύψους €135 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο τα οποία διοχετεύτηκαν για την ταχύτερη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, μέσω αυξημένων προβλέψεων. Τα κέρδη του β' εξαμήνου 2016 αναμένεται να διοχετευθούν με παρόμοιο τρόπο.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε €6 εκατ. και για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε €56 εκατ.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 ανήλθε σε 14,4% στις 30 Ιουνίου 2016. Αναγνωρίζουμε το ρόλο μας για τη διασφάλιση μιας σταθερής και διαρκούς ανάκαμψης. Από τον Ιανουάριο του 2015, έχουμε χορηγήσει νέα δάνεια πέραν του €1 δισ. και επιδιώκουμε την παροχή περαιτέρω πίστωσης σε βιώσιμα νοικοκυριά και ιδιώτες».