Ενεργοποιείται σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι οφειλέτες θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς προμηθευτές.


Περίπου 150.000 επιχειρήσεις έχουν χρέη στις τράπεζες και συνολικά 400.000 είναι οι επιχειρήσεις που χρωστάνε σε τράπεζες και δημόσιο και σύμφωνα με εκτιμήσεις ενδιαφέρονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφελών.

Για επιχειρήσεις με χρέη 20.000 έως 50.000 ευρώ ο νόμος προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ωστόσο, πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα (www.keyd.gov.gr) και να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον μηχανισμό. Η πλατφόρμα θα είναι πλήρως έτοιμη, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση σε δύο μήνες. Τον Σεπτέμβριο οι τράπεζες και οι εφορίες θα περάσουν στο σύστημα τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ τον Οκτώβριο θα είναι πιο αναλυτικά αυτά τα δεδομένα. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι στιγμής έχει διασυνδεθεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Οι επιχειρηματίες που θα πρέπει στις ειδικές φόρμες που συναντούν να συμπληρώνουν μόνοι τους τα στοιχεία, όπως ύψος εισοδημάτων, ακίνητης περιουσίας, οφειλές κ.λπ.

Η εξωδικαστική ρύθμιση χρεών προβλέπει αποπληρωμή έως 120 δόσεις για επιχειρήσεις που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο έως 20.000 ευρώ όταν οι οφειλές αυτές δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια άλλη από τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Η ίδια δυνατότητα θα παρέχεται, αλλά υπό προϋποθέσεις, και για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί.

Για να υπαχθεί στη ρύθμιση ο οφειλέτης πρέπει να έχει σε μία τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης θετικό καθαρό αποτέλεσμα εάν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα εάν τηρεί διπλογραφικό σύστημα. Επίσης, ο οφειλέτης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα πρέπει να είχε δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, ή οφειλές προς εφορία ή άλλο ΝΠΔΔ, ή να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών ή να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμών. Το σύνολο των οφειλών θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.

Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση αν δεν καταβάλει τουλάχιστον τρεις δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή αν δε τακτοποιήσει οφειλές του προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Τα δικαιολογητικά

Δήλωση Ε1, Ε3, Ε9 των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών, δημοσιευμένη χρηματοοικονομική κατάσταση, κατάσταση οφειλών προς φορολογική διοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία, πίνακας ανάλυσης οφειλών, πίνακας μεταβιβάσεων/επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων, πίνακας περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων, πίνακας συναλλαγών των τελευταίων 24 μηνών, πίνακας συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των 5 τελευταίων ετών, εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους, τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης ή περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη.

Διαβάστε επίσης: Εξωδικαστικός Συμβιβασμός: «Έπεσε» η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών

Διαβάστε επίσης: Οδηγός επιβίωσης των επιχειρήσεων