Τις διαδικασίες πρόσληψης 1.314 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για διάστημα επτά μηνών, προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία, κυρίως με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με διευρυμένο ωράριο ενέκρινε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λ. Κονιόρδου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στη ''Διαύγεια'' οι προσλήψεις σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αφορούν διάφορες ειδικότητες (ημερήσιοι φύλακες, νυχτοφύλακες, προσωπικό καθαριότητας, κ.α.), και θα κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οργανικής μονάδας, με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών- ενδεικτικά- να απορροφά τους περισσότερους εργαζομένους (195 ημερήσιους φύλακες αρχαιοτήτων και 30 νυχτοφύλακες).

"Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Για το φυλακτικό προσωπικό (ημερήσιοι φύλακες και νυχτοφύλακες) και το προσωπικό καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης (άρθρο 21 του Ν. 2190/94)", επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην απόφαση της υπουργού.