Μετά τις έντονες αντιδράσεις αποσύρθηκε η διάταξη που όριζε ότι μέτοχοι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και σε ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς και εργαζομένους. 

Η διάταξη στο άρθρο 53 του νόμου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων» είχε προκαλέσει σεισμό στον επιχειρηματικό κόσμο γιατί προβλέπει την «αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ευθύνη» για χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία εταίρων ή μετόχων με ποσοστό τουλάχιστον 10% (εξαιρούνται οι εισηγμένες στο ΧΑ επιχειρήσεις). Αφορούσε δηλαδή σε ΑΕ και ΕΠΕ όπου οι μέτοχοι θα έχουν ολόκληρη την ευθύνη για χρέη.

Όπως είχε γράψει και το ependisinews.gr η εν λόγω διάταξη ήταν «βόμβα» για μετόχους και ΔΣ επιχειρήσεων αφού όχι μόνο δεν καταργούσε το 10% για την αλληλέγγυα ευθύνη των μετόχων αλλά έδινε και το δικαίωμα στους εργαζόμενους να εγείρουν απαιτήσεις.

Όπως είχε δηλώσει στο ependisinews.gr ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Β. Κορκίδης «το άρθρο 53 αντί να ρυθμίσει απορυθμίζει και συρρικνώνει την επιχειρηματικότητα αφού επαναφέρει την αλληλέγγυα ευθύνη σε μη εκτελεστικά μέλη ενός διοικητικού συμβουλίου και επεκτείνει την περίοδο ευθύνης για μια διετία από την έναρξη της διαδικασίας απαίτησης ασφαλιστικών εισφορών».

Το άρθρο 53 προέβλεπε τα εξής :
Αρθρο 53

Ευθύνη διοικούντων προσώπων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς και εργαζομένους/ Αλληλέγγυα ευθύνη
1.Το άρθρο 31 του ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας ρύθμιση οφειλών, τροποποίηση ΚΦΕ, ΦΠΑ κλπ) (ΦΕΚ 32 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους καθώς και για κάθε είδους ληξιπρόθεσμη απαίτηση των εργαζομένων των νομικών προσώπων ή οντοτήτων αυτών που πηγάζουν από τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που έχουν συνάψει οι πρώτοι με αυτά και έχουν επιδικασθεί με εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις.