Υπεγράφη η συμφωνία για την εταιρική και δανειακή αναδιάρθρωση της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου της αλλαντοβιομηχανίας από την Chipita.

Η σχετική σύμβαση, η οποία προβλέπει την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Νίκας και των θυγατρικών της, υπεγράφη τόσο από την Chipita όσο και της δανείστριες τράπεζες, Alpha Bank ΑΛΦΑ+0,53% και Attica Bank.

Μεταξύ άλλων, τα βασικότερα μέτρα αναδιάρθρωσης είναι τα εξής:

  • σύγκλιση της γενικής συνέλευσης της Νίκας ΑΒΕΕ για να αποφασίσει α) την αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών με συνένωση των παλαιών μετοχών, με αναλογία 10 παλαιές προς μία νέα (reverse split) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών, β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών, και γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Νίκας, ύψους 23,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Chipita, η οποία θα έχει καταστεί μέτοχος της Nίκας πριν τη σχετική γ.σ., έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, δηλαδή μέχρι και το συνολικό ποσό της ΑΜΚ.

  • απομείωση του δανεισμού, με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων, σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων, ώστε ο δανεισμός τους μετά την περάτωση της αναδιάρθρωση, να ανέρχεται στο ποσό των 26,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική συμφωνία, μείωση του δανεισμού κατά 17 εκατ. ευρώ θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την Alpha Επενδυτική Περιουσία Κεφαλαρίου Α.Ε., του ενυπόθηκου ακινήτου της εταιρείας στον Άγιο Στέφανο, το οποίο στη συνέχεια θα εκμισθωθεί για τις ανάγκες της εταιρείας.