Στα 34,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Μυτιληναίου, κατά τη διάρκεια του έτους χρήσης 2016, έναντι κερδών 47,5 εκατ. ευρώ το 2015.

Ο κύκλος εργασιών παράλληλα, συρρικνώθηκε στα 1,246 δισ. ευρώ από 1,382 δισ. ευρώ το προηγούμενο φέτος, λόγω της μειωμένης συμβολής των έργων EPC.

Τα λειτουργικά κέρδη, αντίστοιχα, περιορίστηκαν σε 222,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 12 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά μεγέθη του 2016 επιβαρύνθηκαν με υψηλότερο κόστος αποσβέσεων του ενεργειακού τομέα κατά 13,5 εκατ. ευρώ..

Στον τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 447,9 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη σε 84,3 εκατ. ευρώ, έναντι 98 εκατ. ευρώ το 2015.

Όσον αφορά τον τομέα Έργων EPC, η θυγατρική εταιρεία, ΜΕΤΚΑ, εμφάνισε τζίρο 445,1 εκατ. ευρώ, προ φόρων κέρδη 74,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 53,3 εκατ. ευρώ (68,9 εκατ. ευρώ το 2015). Το προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε €0,15 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) και τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Στον τομέα της Ενέργειας, τέλος, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 363,8 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη στα 65,3 εκατ. ευρώ (22,4 εκατ. ευρώ το 2015)