Ευνοϊκές αλλαγές για τους κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού, καθώς και για όσους υπαλλήλους αξιολογηθούν με άριστα, περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων και προαγωγών στο Δημόσιο.

Σημαντική είναι η διάταξη βάσει της οποίας αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και ο χρόνος της διαθεσιμότητας, στο καθεστώς της οποίας τέθηκαν υπάλληλοι από το 2012 έως το 2014. Λαμβάνεται δε υπόψη και για την εξέλιξη.

Η εγκύκλιος εστάλη σήμερα από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης και θα πρέπει έως τα τέλη Απριλίου να έχουν καταρτιστεί από τα υπηρεσιακά Συμβούλια οι πίνακες προακτέων.

Ειδικότερα για όσους κατέχουν διδακτορικό ο χρόνος βαθμολογικής εξέλιξης μειώνεται συνολικά κατά 6 χρόνια ενώ για πάνω από ένα μεταπτυχιακό μειώνεται κατά ένα επιπλέον έτος για κάθε τίτλο σπουδών. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού μειώνεται συνολικά κατά δύο χρόνια.  Επίσης δεν απαιτείται πλέον η αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, αλλά αρκεί η κατάθεση των τίτλων ή διπλωμάτων, στην Υπηρεσία.

Μετά τη διετία, ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία έχει ως εξής:

  • ΠΕ: από Γ΄ σε Β΄ μετά από 5 έτη, από Β΄ σε Α΄ 6 έτη, και 13 έτη παραμονή στον καταληκτικό βαθμό Α΄
  • ΤΕ: από Γ΄ σε Β΄ και από Β΄ σε Α΄ μετά από 6 έτη και 14 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄
  • ΔΕ: από Γ΄ σε Β΄ μετά από 8 έτη, από Β΄ σε Α΄ μετά από 6 έτη και 16 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄
  • ΥΕ: από Δ΄ σε Γ΄ μετά από 10 έτη, από Γ΄ σε Β΄ μετά από άλλα 10 έτη και 22 χρόνια στον καταληκτικό βαθμό Β΄.

Επίσης η προαγωγή μπορεί να αποφασιστεί εφόσον οι υπάλληλοι έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.

Όσοι υπάλληλοι έχουν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, μετά τη μονιμοποίησή, εντάσσονται στον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, ενώ ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό, θα συνυπολογίζεται με κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται.