Στα €56 εκ. ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου το εξάμηνο του 2016, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα ενώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 τα κέρδη περιορίζονται στα €6 εκ., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα τα προβληματικά δάνεια (δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών) μειώθηκαν περαιτέρω κατά €1 δισ. κατά τη διάρκεια του β' τριμήνου 2016. Μείωση κατά €2 δισ. ή 18% το α' εξάμηνο 2016

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 53%, ενώ οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν περισσότερο από €600 εκατ. το β' τρίμηνο 2016

Η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά €1,8 δις από την αρχή του έτους, στο σημερινό επίπεδο των €2 δισ.

Παράλληλα ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 βελτιώθηκε στο 14,4%

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας τα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε περίπου €135 εκατ., σε σύγκριση με €146 εκατ. το α' τρίμηνο 2016

Τα συνεχή σημαντικά λειτουργικά κέρδη διοχετεύτηκαν σε αυξημένες χρεώσεις προβλέψεων και απομειώσεων, υποστηρίζοντας την ταχύτερη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό. Τα κέρδη του β' εξαμήνου αναμένεται να διοχετευθούν με παρόμοιο τρόπο, αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι χρεώσεις προβλέψεων και απομειώσεων για το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε περίπου €108 εκατ., σε σύγκριση με €70 εκατ. το α' τρίμηνο 2016

Το κόστος του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης ύψους €57 εκατ. το β' τρίμηνο 2016, καλύφθηκε από το κέρδος από την πώληση της επένδυσης στη Visa Europe ύψους €58 εκατ.